Algemene voorwaarden

VOORAFGAAND AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
MBSR / MBCT / MSC training:het betreft een aandachtstraining. Door aandachtig aanwezig te zijn bij elke ervaring, kunnen eventuele klachten aanvankelijk erger lijken te worden; als je aandachtiger bent, voel je meer. Dit is niet vreemd of gevaarlijk, maar kan als onplezierig worden ervaren en in eerste instantie juist wat meer stress opleveren.
Hoewel je natuurlijk graag bepaalde doelen wil bereiken met deze training, is het voor verandering belangrijk dat je je open opstelt, verwachtingen opschort en controle loslaat. Dit is ook wat we continu trainen. Omgaan met ongeduld, teleurstelling, het feit dat dingen anders gaan dan we verwachten vormen onderdeel van de training.
Soms komen tijdens het oefenen pijnlijk herinneringen en/of emoties op. Ook dit is normaal, maar kan als onplezierig ervaren worden. De oefening is juist, om dit niet weg te stoppen of te veroordelen, maar aanvaardend tegemoet te treden. Accepteren van het moment zoals het zich aan je voordoet is de kern van mindfulness.
Het is belangrijk je te realiseren dat de training een vaardigheidstraining is, geen therapie of behandeling.
We gaan niet verder in op herinneringen en persoonlijke levensverhalen. We leren juist aandachtig aanwezig te blijven bij de ervaring van dit moment.

CONTRA-INDICATIES
Contra-indicaties voor deelname kunnen onder meer zijn:
– Kwetsbaarheid voor psychose
– Ernstige stemmingsstoornissen (zware depressie, manie, angst)
– Verslaving aan alcohol of drugs
– Acute traumatische gebeurtenissen

Neem bij twijfel gerust contact op dan kijken we er samen naar!

ALGEMENE VOORWAARDEN MINDFUL UTRECHT

Deze algemene voorwaarden zijn geactualiseerd op 24 mei 2018 i.v.m. de AVG.
Voor specifiek voor op maat gemaakte programma’s voor derden, zie onder ‘8: Programma’s in opdracht van derden’.

1. INSCHRIJVING
Deelnemers aan programma’s zijn ingeschreven (behoudens punt 2)
– zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of
– wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma, met de vraag of wij de inschrijving en factuur voor hen administratief willen afhandelen.

2. INTAKE, KENNISMAKINGGESPREK EN INSCHRIJVING
Voor deelname aan een programma vindt er een intake plaats en wanneer nodig een kennismakinggesprek. De inschrijving is afhankelijk van de uitslag van dit intake/ kennismakingsgesprek. Het staat Mindful Utrecht vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

3. BETALINGSVOORWAARDEN
Deelnemer ontvangt een factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan, tenzij met de andere partij anders overeengekomen wordt.
Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.
Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Mindful Utrecht dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.
Bij creditering zal Mindful Utrecht de bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN
Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.
1. Bij annulering tot 14 dagen voor de start van het programma wordt € 75,-  administratiekosten gerekend.
2. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
3. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan Mindful Utrecht), wordt slechts €50 administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.

5. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA
Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van Mindful Utrecht en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

6. AFGELASTEN VAN TRAININGEN, PROGRAMMA’S, OPLEIDINGEN
Mindful Utrecht heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers in de week voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Mindful Utrecht vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

7. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN
Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms. Bij te laat afmelden worden kosten gerekend (€ 25 per sessie).

8. PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN
Geregeld worden programma’s ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

9. ALGEMENE OPMERKINGEN
9.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Els Jansen op de Haar of Guido Stalman namens Mindful Utrecht.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Els Jansen op de Haar of Guido Stalman is beperkt tot de hoogte van het niet verbruikte cursusgeld.
9.3 Mindful Utrecht zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
9.4 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

10. COPYRIGHT EN RECHTEN
Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van Mindful Utrecht (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Els Jansen op de Haar en Guido Stalman van Mindful Utrecht en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.
Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.mindfulutrecht.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

11. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
11.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Mindful Utrecht persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mindful Utrecht verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring (zie hieronder).
11.2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Mindful Utrecht nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

PRIVACY VERKLARING
Klik hier voor onze volledige Privacy Verklaring.

PRAKTISCHE GEGEVENS
Mindful Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 30278259.
Eigenaar is Guido Stalman, lid van VVM, VMBN & CRKBO. VVM/VMBN-gecertificeerd mindfulnesstrainer en coach.
Zakelijk partner van Guido Stalman is Els Jansen op de Haar lid van VVM, VMBN & CRKBO. Inschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 63059282. VVM/VMBN-gecertificeerd mindfulnesstrainer en coach, gecertificeerd MSC zelf-compassietrainer en Compassietrainer. Els is tevebs als coach ingeschreven bij de St!R nummer: EC3835.

ADRESGEGEVENS:
Mindful Utrecht
Postbus 14030
3508 SB Utrecht
030-2600357
info@mindfulutrecht.nl
www.mindfulutrecht.nl

START SNEL

Gratis proefpakket

Maak kennis met Mindfulness oefeningen en lees meer!