Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING MINDFUL UTRECHT

INLEIDING
Deze verklaring is van toepassing op alle door Mindful Utrecht geleverde producten en diensten.

Mindful Utrecht Postbus 14030, 3508 SB, Utrecht (KVK Utrecht 30278259), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Mindful Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Gegevens die Mindful Utrecht van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Mindful Utrecht in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Informatie over (mentale) gezondheid

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Mindful Utrecht, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Vragen over de gezondheid stellen wij om een inschatting te kunnen maken of de deelname aan training /coaching geschikt is voor de deelnemer. Of dat het beter om de deelnemer door te verwijzen naar andere professionele hulpverlening.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte of voor het administratiekantoor.
• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Mindful Utrecht. Bijvoorbeeld om u via de nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Mindful Utrecht. Wilt u niet benaderd worden via de nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Mindful Utrecht gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Mindful Utrecht zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
Hoe lang gegevens bewaard blijven: Mindful Utrecht zal uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaren tenzij er sprake is van een vervolgtraject.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden: Mindful Utrecht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte):Mindful Utrecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@mindfulutrecht.nl
Beveiliging
Mindful Utrecht hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Mindful Utrecht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Mindful Utrecht toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Mindful Utrecht gebruik maakt van de diensten van derden, zal Mindful Utrecht in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.
Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Mindful Utrecht u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@mindfulutrecht.nl

VRAGEN
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via info@mindfulutrecht.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 24 mei 2018.

START SNEL

Gratis proefpakket

Maak kennis met Mindfulness oefeningen en lees meer!